• علامه حسن زاده آملی: إلهی، به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده!
    • سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

صفحه مورد نظر یافت نشد!

احتمال دلرد این صفحه پاک شده باشد یا لینک مراجعه دهنده دچار اشکال بوده باشد
بازگشت به صفحه اصلی